Stadgar

Stadgar för Sunnersta Egnahemsförening, Uppsala.

Grundad 1920.

Antagna vid föreningens ordinarie möte 1979 och 1980 med kompletteringar genom beslut vid föreningens ordinarie möte i november 2004 och april 2005.

§ 1

Föreningens ändamål

Föreningen är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning av egnahemsägare i Sunnersta. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i frågor som rör vägar, kommunikationer och annan offentlig service, fritidsområden, gemensamma anläggningar och andra liknande frågor som kan påverka boendemiljön inom området. Föreningen skall vidare ägna uppmärksamhet åt frågor som i ekonomiskt hänseende kan påverka boendet och i dessa frågor bevaka och företräda medlemmarnas intressen.

§ 2

Medlemskap

Till ledamot av föreningen kan, efter skriftlig eller muntlig anmälan till styrelsen, antas varje person, som äger eller förhyr fastighet eller tomtmark inom Sunnersta eller angränsande område.
Över föreningens medlemmar skall genom styrelsens försorg föras en särskild medlemsförteckning.

§ 3

Avgifter

Medlem erlägger årligen en av föreningen fastställd årsavgift till täckande av föreningens administrationskostnader och löpande utgifter. Dessutom kan föreningen, då så påfordras, besluta om extra uttaxering med ett högsta belopp som motsvarar gällande årsavgift.
Storleken av årsavgiften föreslås av styrelsen vid varje ordinarie höstmöte och fastställs av mötet.
Medlem som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen med angivande av skälen till utträde.
Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som trots anmaning resterar med två års stadgade avgifter till föreningen.

§ 4

Föreningens styrelse

Föreningen styrelse består av sju (7) ledamöter som väljs på föreningens årsmötet för en period om två år. Ledamöterna utses växelvis så att tre väljs ett år och fyra följande år. Ledamot kan omväljas för ytterligare perioder.
Årsmötet kan utse två styrelsesuppleanter för en period av ett år. Därvid anger årsmötet i vilken ordning de träder in vid ordinarie styrelseledamots förfall.
Vid sitt konstituerande sammanträde utser styrelsen inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt ledamöter att teckna föreningens firma.
Styrelsen är beslutsför när ordförande samt tre övriga ledamöter är närvarande och samtliga är eniga om besluten.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Denna är skyldig att sammankalla styrelsen om minst tre ledamöter så begär för angivet ärende. Kallelse skall ske senat en vecka före sammanträde.

Det åligger styrelsen

att handlägga föreningens löpande angelägenheter;
att inom ramen för föreningens ändamål verkställa de utredningar, avge de utlåtanden och göra de framställningar som finns erforderliga för att tillvarata medlemmarnas intressen;
att verkställa föreningsmötenas beslut;
att förvalta och gemensamt ansvara för föreningens medel och andra tillgångar, varvid sparsamhet skall iakttas med föreningens medel:
att svara för föreningens räkenskaper samt
att på allt sätt främja föreningens tillväxt och utveckling.

§ 5

Revision

Som arbets- och räkenskapsår gäller kalenderår.
För granskning av föreningens räkenskaper väljs årligen två (2) revisorer och en (1) suppleant för dessa.

Föreningens räkenskaper skall årligen senast den 31 december sammanföras i fullständigt bokslut. Räkenskaperna skall senast den nästpåföljande 1 februari överlämnas till revisorerna för granskning. Granskningen skall vara avslutad nästpåföljande 1 mars.
Räkenskaperna skall hållas tillgängliga närhelst någon av föreningens revisorer det påfordrar.

§ 5 a

Valberedning

Valberedningen består av tre (3) ledamöter, vilka väljs av årsmötet som också utser en av dem att vara sammankallande.
Valberedningen skall senast tre veckor före årsmötet lämna förslag till ledamöter i styrelsen, revisorer och revisorssuppleant.

§ 6

Möten

Medlemmars rätt att deltaga i handhavande av föreningens angelägenheter utövas på möten. Föreningens ordinarie möten är årsmöte som hålls före maj månads utgång samt höstmöte som hålls före november månads utgång samma år. Vid möte har varje medlem en röst. Medlem kan även låta sig representeras genom fullmakt. Ombud, vilket skall vara föreningsmedlem, får ej föra talan för mera än en fullmakt. Makar äger utan fullmakt rätt att företräda varandra. Styrelsen sammankallar till extra möte då så anses nödvändigt eller då en fjärdedel (1/4) av föreningens medlemmar för visst angivet ärende kräver det.

§ 7

Höstmöte

Vid höstmöte skall till behandling upptas:
a) Val av ordförande vid sammanträdet;
b) Fråga om stadgeenlig kallelse verkställts;
c) Val av två (2) personer att justera protokollet;
d) Inkomst och utgiftsstat för nästkommande räkenskapsår;
e) Bestämmande av det belopp, som under nästkommande räkenskapsår skall uttaxeras samt de tider, på vilka de beslutade uttaxeringarna skall erläggas;
f) Fastställande av årsavgift för nästkommande räkenskapsår;
g) Frågor som skriftligen anmälts till styrelsen;
h) Styrelsens förslag och övriga frågor styrelsen anser böra föranleda mötets beslut.

§ 8

Årsmöte

Vid årsmöte skall till behandling upptas:
a) Val av ordförande vid sammanträdet;
b) Fråga om stadgeenlig kallelse verkställts;
c) Val av två (2) personer att justera protokollet;
d) Styrelsens och revisorernas berättelse;
e) Fråga om beviljande av ansvarsfrihet;
f) Val av styrelse samt, om årsmötet så bestämmer, två (2) styrelsesuppleanter, två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant samt valberedning;
g) Frågor som skriftligen anmälts till styrelsen;
h) Styrelsens förslag och övriga frågor styrelsen anser böra föranleda mötets beslut.

§ 9

Extra möte

På extra möte får inte beslutas någon åtgärd som kan föranleda uttaxering med mindre sådan beslutats av två tredjedelar (2/3) av de närvarande föreningsmedlemmarna. Röstning på grund av fullmakt får inte ske.

§ 10

Kallelse till föreningsmöten

Kallelse till föreningens möten skall genom utdelning i brevlådor, annonsering i dagspressen eller på annat sätt komma medlemmarna till kännedom senast tre veckor före sammanträdet
Medlem som önskar få fråga behandlad på möte skall senast två veckor före mötet anmäla detta till styrelsen för att frågans behandling skall kunna förberedas.

§ 11

Ändring av stadgarna

Ändring av stadgarna får äga rum om beslut därom fattas vid två på varandra följande möten varav minst ett ordinarie, och beslutet vid båda mötena biträtts av minst två tredjedelar (2/3) av de närvarande medlemmarna.

§ 12

Föreningens upplösning.

Föreningen kan ej upplösas med mindre beslut därom fattas vid två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie, och beslutet vid båda mötena biträtts av minst två tredjedelar (2/3) av de närvarande medlemmarna.
Upplöses föreningen skall, sedan alla skulder blivit betalda, eventuella överskott användas till främjande av ungdomsverksamheten i Sunnersta på sätt som beslutas på sista mötet.