Arkiv skrivelser/dokument från 2005

Här samlar vi alla skrivelser, tillsammans med relaterade dokument, som skapats i Sunnersta egnahemsförening.

2021 – 2024

2024-03-27 Skrivelse om mountainbike- och BMX-banor på Sunnerstaåsen till Uppsala kommun och Länsstyrelsen, samt svar från Uppsala kommun

2023-11-13 Möte/dialog mellan SEF och Uppsala Akademiförvaltning (UAF) med tillhörande skiss

2023-11-06 Svar på skrivelse rörande discgolfbanor i Vårdsätraskogen från Uppsala kommun

2023-10-16 Skrivelse rörande discgolfbanor i Vårdsätraskogen

2023-09-20 Skarholmen Dialoger

2023-09-08 Yttrande över förslag till Dpl för kapacitetsstark kollektivtrafik delsträcka D

2023-08-11 Yttrande över förslag till Dpl för kapacitetsstark kollektivtrafik delsträcka A–C

2023-06-05 Yttrande över samrådsunderlag, fyr-spår

2023-05-08 Svar från Uppsala kommun rörande ansökan om stopplikt korsningen Långvägen/Rosenvägen

2023-01-27 Kommunikation med SLU rörande Norra Sunnersta

2022-10-20 Beslut, Planuppdrag, Norra Sunnersta, Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun

2022-10-03 Tjänsteskrivelse, Planbesked, Detaljplan för Norra Sunnersta

2022-09-21 Yttrande över detaljplan rörande Gottsunda Stadsstråk

2022-09-20 Yttrande över detaljplan rörande Gottsunda Östra

2022-01-10 Fråga/skrivelse till Uppsala kommun angående upphandling av vinterväghållning

2021-12-21 Skrivelse till Region Uppsala angående GC-väg utmed väg 255

2021-11-09 Yttrande över samrådsunderlag rörande fyrspår, stationsutformning

november 2021 (utan datum) Svar rörande pantbrev i Uppsala kommun

2021-06-22 Yttrande över samrådsunderlag rörande fyrspår

2021-05-22 Yttrande rörande detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik

2021-03-22 Skrivelse till Uppsala kommun angående vinterväghållning

2021-03-21 Yttrande rörande Fördjupad Översiktsplan för Sydöstra stadsdelarna

2021-01-11 Kommunikation med Uppsala kommun rörande upphandling av vinterväghållning

2011-2015

2015-11-14 Yttrande över samrådshandling, Ny Översikts Plan och Innerstads Strategi.

2015-09-01 Yttrande om byggplaner och infrastruktur i området Norra Sunnersta-Bäcklösa, Valsätra-Malma, Ulleråker-Polacksbacken och Rosendal.

2015-03-25 Verksamhetsberättelse för år 2014

2015-02-06 Yttrande angående Södra Staden i en Global Värld

2014-10-09 och 2014-11-18 Grannsamverkan, minnesanteckningar

2014-05-25 Synpunkter på samrådshandling om ny Flottsundsbro.

2014-04-06 Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Sunnersta Egnahemsförening.

2014-01-13 Begäran om tjänster från TeliaSonera i IP-onlys fibernät.

2013-12-31 Synpunkter fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån.

2013-12-05 Fyra kompletterande åtgärder med anledning av Blå-30.

2013-11-25 Överklagande av avslag om hastighetsbegränsning 30km/tim på Rosenvägen. Se även kartunderlaget.

2013-11-06 Uppsala kommun: Avslag ansökan om 30 km/h på Rosenvägen.

2013-09-26 Synpunkter inför Er planerade utbildning av snöröjare.

2013-02-16 Rödgul 30-skylta Rosenvägen i Sunnersta, tack!

2012-11-26 Anteckningar och kommentarer ang blå 30 i Sunnersta, etc.

2012-05-10 Kommunens svar: Vinterväghållning i Sunnersta.

2012-04-26 Vinterväghållning i Sunnersta.

2012-02-20 Kommunens svar: Bättre belysning ger ökad trafiksäkerhet i Sunnersta.

2012-01-30 Bättre belysning ger ökad trafiksäkerhet i Sunnersta.

2011-08-25 Kommunens svar: Snöröjning och halkbekämpning på trottoarer i Sunnersta.

2011-02-09 Snöröjning och halkbekämpning av trottoarer ger säkrare vägar för skolbarnen i Sunnersta.

2011-01-13 Kommunens svar ang. säkrare vägar i Sunnersta