Varför ska Uppsalabor skotta och sanda kommunens mark?

av | 2024-02-08 | Aktuellt, Nyheter

Orimligheten att fastighetsägares skyldigheter att snöröja och sanda är olika i olika kommuner är belyst i en debattartikel skriven av Sunnersta Egnahemsförening tillsammans med Södra Valsätra Villaförening publicerad i UNT 20231230. Artikeln är nu tillgänglig för både prenumeranter och icke-prenumeranter via unt.se. Förutom rättviseaspekten och medborgarna syn på föreläggandet i Uppsala kommun konstaterar vi att det fungerar dåligt i praktiken. Många har inte möjlighet att sköta trottoarerna inom rimlig tid efter ett snöfall med följden att det sker många halkolyckor och folk tvingas gå ute i trafiken på gatan.

I artikeln beskrivs den lag som två tredjedelar av landets kommuner åberopar för att förelägga fastighetsägare att skotta och halkbekämpa trottoarer utanför fastighetens gräns som är kommunal mark och tillgängliga för alla medborgare. I vår grannkommun fattades ett beslut efter ett medborgarförslag 20160822 att fastighetsägarna inte längre är förelagda detta. Villaägarnas Riksförbund har länge arbetat för en lagändring som tar bort kommunernas rätt att kräva att fastighetsägare sköter kommunal mark. I avvaktan på lagändring hoppas vi ändå att politikerna i Uppsala lyssnar på medborgarnas uppfattning och följer Knivsta kommuns exempel.